torstai 25. maaliskuuta 2010

Fathers child - Mothers child

Fathers child – Mothers child

Darshans of Siva and Shakti – Thirumular and Amma – at Amritapuri in January 2010.

Sometimes when we need it and when we are ready for it, we can receive unforgettable spiritual blessings from the Creator – the Spirit – as abstract experiences such as Light and Sound or sometimes through the forms of the Satgurus. Mother Amma – Sri Mata Amritanandamayi Devi – has been very dear and mystical being for me and surely to many others as well. The incarnations of the Divine Mother are cases of their own among spiritual masters.

We were at Amma's ashram, Amritapuri, in southern India with Vikasita, my wife. My meditations went deep and Grace descended on me like a refreshing and tender rain, at the same time bringing heavy blissfulness as if a heavy cloak would have been put on my shoulders. Many times the meditations streched to last several hours – due to the Love of the Divine Mother. It felt silly to look at the clock 4 hours later as it felt like it would have lasted only a short while.

A quote from my diary:
”The meditation this morning was awesome. I prayed to Amma and Thirumular already last night to show me that I wouldn't see Them as two, that it wouldn't mix up my mind because it will do that, if one lets it to do so. The mind divides everything – One – into two. In the morning Amma and Mularji showed me how They became One Light at my root chakra and ascended along my spine.
In this afternoons meditation I saw how Siva – Thirumular – was shining like a vast golden Sun high above my head – smiling, watching, enjoying Himself. Amma – Shakti Mata – rode around the Sun sitting on a fiery tiger made of light (!) pulling its ears, diving through my body and heart which I really felt in my physical body. Amma, as a laughing Mother Durga on Her tiger drove inside my body and She expanded my body into an overwhelming massive Light melting me into One Grace Light – Siva. Before this vision I saw also two balls of light circling each other, joining as one seamless light and again becoming apart – and again joining – and becoming apart – again and again. This helps me. That is, Father and Mother are helping me.”
”Ask and you shall be given”, Isha taught. If we ask for blessings, teaching in meditation and we are ready for it, we shall receive what we ask.

Many times, in my mind, I've wondered the relationships between Amma, Thirumular and Babaji. I am sure that from Their perspective my wonderings appear amusing! I remember one darshan from early 2008 where Amma and Babaji were simultaneously – as equals, a big sister and little brother, put in short. At that time also, I asked for an answer to a matter that I was wondering. It was good that I could tune into that high frequency of consciousness where it is possible to communicate with the Satgurus. Communicating requires of course that They see it necessary. Sometimes a verbal or telepathic answer doesn't come but They see it best to give Their answers with presence only.

I can still remember Thirumular's smiling figure when I saw Him as a shining golden Sun above my head. If a yogi is sensitive enough with an ability to see or feel, one can see the 9th chakra above the head as similar massive Sun – that is how it appears as seen from below. The 9th chakra or the God-center (a name I use for this consciousness center) is a center of God consciousness or Oneness consciousness in practice and it isn't a surprise that Thirumular – one of the greatest Beings who have ever walked on Earth – showed Himself as a persona of the absolute Siva-consciousness. If we say that Thirumular is a yogi, or a Guru, or a Satguru, or a spiritual master, of course it is right but still these definitions and titles leave so far of what He as a whole is. It is impossible to describe that. I remember one time when I asked Him in meditation (during the same trip to India) if He had incarnated as Rishi Sundaranatha at Badrinath, Himalayas, in the eraly 1900's and been a well known yogi there, He answered that ”a ray” of His consciousness incarnated in that body. One ”ray”. I keep Rishi Sundaranatha's picture with me wherever I go, one can find it in Yogiraj Siddhanath's book.

It is my experience that also Amma is one of these greatest Beings who ever have walked on this planet. She is the only spiritual master I've met physically who I've perceived to be constantly – without interruption – conscious in a magnificant way. When these different levels are revealed they are revealed in Her – in Amma or Thirumular – not that Amma or Thirumular would be in some state of consciousness. They are so vast. The same goes for Babaji and Isha. It is constructive to meditate and wonder this. And how wonderful it is to enjoy at the soft lap of our Father and Mother! Nothing equals it. Nothing else equals to our own awareness because it is, in fact, our own state when we find ourselves in Satgurus – Amma's or Thirumular's – Siva's and Shakti's – consciousness.

Jai Thirumular Ki Jai
Jai Babaji Ki Jai
Jai Isha Nath Ki Jai
Jai Adi Shankara Ki Jai
Jai Amma Ki Jai

keskiviikko 24. maaliskuuta 2010

Isän lapsi - Äidin lapsi

Isän lapsi – Äidin lapsi

Sivan ja Shaktin – Thirumularin ja Amman darshaneita Amritapurissa, tammikuussa 2010.

Joskus, kun sitä tarvitsemme ja kun olemme sille valmiita, saamme vastaanottaa unohtumattomia henkisiä siunauksia Luojalta – Hengeltä – abstrakteina kokemuksina kuten Valona tai Äänenä ja joskus Satgurujen hahmojen kautta. Äiti Amma – Sri Mata Amritananda Mayi Devi – on ollut minulle rakas ja askarruttava tapaus niin kuin myös monille muille. Pyhän Äidin inkarnaatiot ovat luku sinänsä henkisten mestareiden joukossa.

Olimme Vikasitan kanssa Amman ashramissa, Amritapurissa, Etelä-Intiassa. Meditaationi syvenivät ja Armo laskeutui kuin raikas ja hellä sade, tuoden kuitenkin voimakkaan autuuden kuin raskas viitta olisi lyöty harteiden päälle. Monesti meditaatiot venyivät useiden tuntien mittaisiksi kerrallaan – Pyhän Äidin Rakkaudesta. Tuntui hassulta katsoa kelloa 4 tuntia myöhemmin kun tuntui, että aikaa oli kulunut vain lyhyt hetki.

Siteeraan päiväkirjaani:
”Tämän aamun meditaatio oli upea. Rukoilin Ammaa ja Thirumularia jo viime yönä näyttämään minulle ja osoittamaan minulle, että en näkisi Heitä kahtena, ettei se sekottaisi mieltäni koska sen se tekee jos sen antaa niin tehdä. Mieli jakaa kaiken – Yhden - kahdeksi. Aamulla Amma ja Mularji näyttivät miten He tulivat Yhdeksi Valoksi juurichakrassani ja nousivat yhdessä selkärankaani ylös.
Tämän iltapäivän meditaatiossa pyysin jälleen saada kokemuksen Amman ja Thirumularin Ykseydestä ja se tulikin heti. Näin miten Siva – Thirumular – paistatteli kuin valtava kultainen Aurinko korkeuksissa pääni yläpuolella – hymyillen, seuraillen, nauttien Itsestään. Amma – Shakti Mata – ratsasti Auringon ympärillä tulisella valotiikerillä (!) vedellen sitä korvista, sukeltaen sillä kehoni ja sydämeni lävitse, jonka todella tunsin fyys. kehossani. Kun Amma nauravana Äiti Durgana kurvasi tiikerillään sisälle kehooni niin Hän laajensi kehoni huikeaksi valtavaksi Valoksi sulattaen minut Yhteen Armon Valoon – Sivaan. Ennen tätä näkyä näin myös kaksi toisiaan kiertävää valopalloa, jotka yhdistyivät hetkeksi yhdeksi saumattomaksi valoksi ja sitten taas erkanivat kahdeksi – ja taas yhdeksi – ja kahdeksi – uudelleen ja uudelleen. Tämä auttaa minua. Siis Isä ja Äiti auttavat minua.”

”Pyydä niin sinulle annetaan”, Isha opetti jo aikoinaan. Jos pyydämme siunauksia, opetusta meditaatiossa ja olemme siihen valmiita, niin saamme sen mitä haluamme.

Olen monesti mielessäni pohtinut Amman, Thirumularin ja Babajin välisiä suhteita. Varmasti Heidän näkökulmastaan pohdiskeluni vaikuttavat huvittavilta! Mutta väkisinkin tällaisia asioita tulee tuumailtua. Muistan alkuvuodelta 2008 erään darshanin, jossa Amma ja Babaji olivat samanaikaisesti – samanvertaiset, isosisko ja pikkuveli. No, näin lyhyesti kerrottuna. Silloinkin pyysin saada vastauksen tuohon asiaan, joka mieltäni askarrutti. Oli hyvä, että osasin virittäytyä tuohon tietoisuuden korkeaan taajuuteen, jossa Satgurujen kanssa on mahdollisuus kommunikoida. Kommunikointi edellyttää tietenkin sitä, että He itse näkevät sen tarpeelliseksi. Joskus sanallista tai telepaattista vastausta ei kuulu vaan He antavat parhaaksi katsomansa vastauksen läsnäolollaan.

Muistan edelleen Thirumularin hymyilevän hahmon kun näin Hänet kirkkaan kultaisena Aurinkona pääni yläpuolella. Jos vain joogilla on riittävästi herkkyyttä – näkökykyä tai tuntemiskykyä – niin 9. chakran pään yläpuolella voi nähdä vastaavanlaisena massiivisena Aurinkona – siltä se alhaalta päin katsottuna näyttää. 9. chakra tai Jumalakeskus (nimi, jota käytän tästä tietoisuuden keskuksesta) on käytännössä Jumaltietoisuuden, Ykseystietoisuuden keskus, eikä ole yllätys, että Thirumular – yksi suurimmista Olennoista, joita on koskaan kävellyt maan päällä – näyttäytyi tuon absoluutin Siva-tietoisuuden persoonana. Jos sanomme, että Thirumular on joogi, tai Guru, tai Satguru tai henkinen mestari niin toki se on totta mutta silti nämä määritelmät ja tittelit jäävät niin kauas siitä mitä Hän kokonaisuudessaan on. Sitä on mahdoton kuvailla. Muistan kun kysyin Häneltä eräässä meditaatiossa (saman Intian matkan aikana) oliko Hän inkarnoitunut Rishi Sundaranathana Himalajan Badrinathissa 1900-luvun alussa ja vaikuttanut siellä tunnettuna joogina niin Hän vastasi, että ”säde” Hänen tietoisuuttaan inkarnoitui tuossa kehossa. Yksi ”säde”. Pidän Rishi Sundaranathan kuvaa aina mukanani, se löytyy Yogiraj Siddhanathan kirjasta.

On kokemukseni, että myös Amma on yksi näistä suurimmista Olennoista, joita on koskaan kävellyt pallomme päällä. Hän on ainoa fyysisesti tapaamani henkinen mestari, jonka olen havainnut olevan jatkuvasti – keskeytyksettä – hämmästyttävällä tavalla tietoinen. Kun nämä eri tasot paljastuvat niin ne paljastuvat Hänessä – Ammassa tai Thirumularissa – eikä, että Amma tai Thirumular olisivat jossain tietoisuuden tilassa. He ovat niin laajalla alalla. Sama koskee Babajia ja Ishaa. Tätä on rakentavaa meditoida ja tutkia. Ja miten ihanaa onkaan paistatella oman Isämme ja Äitimme pehmeässä sylissä! Mikään muu ei vedä sille vertoja. Mikään muu ei vedä vertoja meidän omalle avaruudellemme sillä itse asiassa kyse on myös omasta tilastamme kun löydämme itsemme Satgurujen – Amman ja Thirumularin – Sivan ja Shaktin – tietoisuuden sisältä.
Jai Thirumular Ki Jai,
Jai Babaji Ki Jai,
Jai Isha Nath Ki Jai,
Jai Adi Shankara Ki Jai,
Jai Amma Ki Jai.
Rakkaudessa,
-Babananda